Ενοχικό δίκαιο


 


· Αγωγή από τιμολόγια

· Διαταγές πληρωμής

· Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης

Αγωγή από αδικοπραξία, ηθική βλάβη