Πνευματική ιδιοκτησία

 

· Δικαιώματα Copyright του δημιουργού

· Σύνταξη συμβάσεων έκδοσης – εκμετάλλευσης

· Αγωγή για αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής