Σωματεία

 

 

· Διαδικασίες Σύστασης Σωματείων (μη κερδοσκοπικών, επιστημονικών, επαγγελματικών ενώσεων κλπ)

· τροποποιήσεις Καταστατικών

· τήρηση πρακτικών Γ.Σ και Δ.Σ.

Διαδικασίες Διάλυσης Σωματείων